MODERN MONETARY THEORY

Ein Beitrag von Randall Wray (University of Missouri-Kansas-City).

MONEY, THE STATE AND EMPLOYMENT AS ANTI-POVERTY POLICY